✓ Geen minimum orderbedrag, ✓ gratis verzending vanaf € 50 in NL, ✓ Niet goed, geld terug, 14 dagen retourrecht .

Privacy Policy


  

 

Privacybeleid Hobbyboutique Monique

https://www.hbmonique.nl

Over ons privacybeleid

Hobbyboutique Monique geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben

voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw

gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter

beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

Hobbyboutique Monique. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/02/2023, met het

publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft

welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder

welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke

wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met

betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. De software wordt onderhouden in eigen beheer.

Magento maakt gebruik van cookies om technische informatie te

verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Communicatie met de website gebeurd via een SSL verbinding volgens de laatste encryptie standaarden. We maken gebruik van een EV certificaat.

De hosting van de website wordt gedaan bij onze hosting provider TransIP.

E-mail en mailinglijsten

Amazon

Onze website maakt gebruik van Amazon een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig

van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt

van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Amazon en zal uw

naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze

website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website

ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door

Amazon beveiligd opgeslagen. Amazon maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën

die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Amazon behoudt zich het recht voor om uw

gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met

derden te delen.

Amazon

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Amazon. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Amazon heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer

vertrouwelijk.

Payment processors

Sisow by Buckaroo

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Sisow by Buckaroo. Sisow by Buckaroo verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens

zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow by Buckaroo heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow by Buckaroo behoudt zich het recht voor

uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)

gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow by Buckaroo's dienstverlening

waarvoor zij derden inschakelen. Sisow by Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de

wettelijke termijnen is toegestaan.

Billink

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Billink. Billink verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens

zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Billink heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Billink behoudt zich het recht voor

uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)

gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billink's dienstverlening

waarvoor zij derden inschakelen. Billink bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de

wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens

zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor

uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)

gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal's dienstverlening

waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de

wettelijke termijnen is toegestaan.

 

 

Beoordelingen

Kiyoh

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om

uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw

bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige

gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u

uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze

gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en

organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht

voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan

Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij

derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt.

Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris

op de website van Kiyoh.

Verzenden en logistiek

Shops United en MyParcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen Het aanmaken van verzendlabels voor PostNL en DHL gebeurd via onze tussen partij Shops United.

Shops United stelt de gegevens die nodig zijn voor de overeenkomst beschikbaar aan PostNL en DHL.

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,

adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens

ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres

en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter

beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van een offline administratie systeem.

De administratie is in eigen beheer.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw

verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Hobbyboutique Monique op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden

tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een

dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet

ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren

vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten

grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van

uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen

afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te

legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een

verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

door of in opdracht van Hobbyboutique Monique. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de

gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen

wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de

verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van

toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor

privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze

gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google

diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Hobbyboutique Monique

Burg. M. van Veenlaan 116 7543 AB Nederland T (053) 477-4097 E klantenservice@hbmonique.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Monique Hondebrink

Rating 9 van 10, gebaseerd op 2981 klanten reviews